bookmarklet:YouTubeの動画のスクショを撮る

utgwkk by utgwkk 2019-07-07 [2019/07/07 06:17:37]

Generated by Hatena::Let

YouTubeの動画の現在位置のスクリーンショットを撮...